Leaving so soon?
Buy your ticket now and get access to session recordings after the conference – valid for 30 days!
Did you know? Our conference will be simultaneously translated into Polish. Recordings will be available in 2 language versions (Polish and English).
Polityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie działalnością Digital University. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.  

Postanowienia Ogólne
Administratorem Państwa danych jest: Digital University Sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa tel. 22-828 02 25 adres e-mail: kontakt@digitaluniversity.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej, jako „RODO”).

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony Państwa praw, a w szczególności zapewnia, aby Państwa dane były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);  
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmowane są wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.
Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię; nazwisko; adres; numer telefonu; adres e-mail; nazwa firmy; numery: NIP, REGON,KRS IP urządzenia; Informacje zbierane przez cookies: język, region, preferencje produktowe w celu prezentacji treści reklamowych stanowisko data urodzenia

Podstawa przetwarzania danych
Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w serwisie internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych poniżej:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – celem przetwarzania cookies, które zawierają dane osobowe, na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.);  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną(newsletter, organizacja konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych a także w ramach projektu edukacyjnego DigiKids dla dzieci i młodzieży);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług; a także dochodzenia i obrony roszczeń i ulepszanie prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.

Źródła danych
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies (zasady korzystania z plików cookies opisane są poniżej).

Okres przechowywania danych
Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu: w przypadku korzystania z naszych usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);  w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Przekazywanie danych
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, wysyłki newslettera, utrzymywania oraz zarządzania stronami www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na wydarzenia, organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych,.a także Fundacji Digital University W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych, zapisów na organizowane wydarzenia. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej czy płatniczej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:  podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Digital University. Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.  pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.  firmie FreshMail Sp. z o.o. świadczącej usługi wysyłki newslettera na podstawie umowy podpisanej z Digital University (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter ) w niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Newsletter
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera (tj. wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego) utrwalimy tę zgodę oraz poprosimy Państwa o jej potwierdzenie. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.  Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest oparte na podstawie prawnej, jaką jest uzasadniony interes administratora – marketing własnych produktów i usług. Zgoda, którą zaznaczacie Państwo zapisując się na newsletter wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego i dotyczy chęci otrzymywania materiałów handlowych oraz zgody na wykorzystanie urządzeń końcowych takich jak telefon czy e-mail. Ta zgoda jest konieczna, aby otrzymywać nasz newsletter, jednak można ją zawsze wycofać.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu
Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych usług. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy: kontakt@digitaluniversity.pl

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych. Posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadają Państwo uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych.
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli są Państwo zdania, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Cookies i narzędzia internetowe.
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:  utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/Cookies.html W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików Cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez Cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować Cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania Cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link by wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. AdRoll Retargeting Z pomocą naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu w urządzeniu odwiedzającego przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest plik cookie takich usługodawców lub ich partnerów, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do retargetingu poprzez kliknięcie w jeden z poniższych linków: https://app.adroll.com/optout/safari Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez dostawców trzecich, odwiedzając witrynę do dokonania stosownej dezaktywacji (Network Advertising Initiative).

Wtyczki portali społecznościowych
Wykorzystanie wtyczek społecznościowych Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. http://www.facebook.com/policy.php https://help.instagram.com/155833707900388 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).” Wtyczki video dla YouTube Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z YouTube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.  

Niniejsza treść Polityki prywatności Digital University obowiązuje od 22 marca 2019 r.
21-22 September 2022
Join us for Masters&Robots
2022 <
Edition
What if...
21-22 September
What if...
Hybrid edition
Tickets are available NOW!
Buy a ticket
social media
21-22 September 2022, Online

The new world disorder

Join us for Masters&Robots
2022 <
Edition
Hybrid edition
Tickets are available NOW!
Learn more
Who are the attendees?
1
Founders and CEOs
Business Executives, Managers, Experts
Government Officials
Decision Makers and creative Thinkers
2
Innovators
Scientists
3
Investors
Start-up founders
NGO’s representatives
Masters&Robots is designed for the CEOs and Founders, as well as top management teams, and experts. The government officials, decision makers but also creative thinkers will find a substantial dose of knowledge. The event will be beneficial for innovators, and scientists who will have a chance to derive practical insights from the world-class practitioners of the field. That’s a great chance for the NGO’s representatives, start-up founders and their investors to find some inspiration towards further digital growth.

Anybody who is curious of what the future holds should be with us, see you already in September‘22!
1500
attendees
20+
speakers
2
days

What is Masters&Robots?

Masters and Robots is the most impactful tech conference and the boldest business festival in the CEE region. Held annually since 2017, is focused on how the business world must adapt in the face of accelerating transformation. The aim is to educate on what does the future hold and empower the visionaries to build the solutions for a social impact and the better tomorrow.
Masters&Robots is a unique blend of innovation, digital disruption, creativity, leadership, technology and entrepreneurship

Get ready to:
▸ Experience 2 days of unparalleled discovery, learning, and networking
▸ Meet the world’s brightest creators
▸ Develop an exponential mindset

Learn how to:
▸ Apply new ideas to the company’s strategy
▸ Rapidly grow your business
▸ Disrupt your mindset to accelerate
▸ Shortcut to what is the most important in the future
00
days
00
hours
00
mins
00
sec

Agenda

09.00
Coffee&Networking
09.30
Official Opening
9:45

The gold rush began in 1848, bringing people in droves to the West Coast and setting the ball rolling on the settling of land, building of infrastructure, and growth of ancillary commerce that laid the groundwork for the West Coast we know today. In 2022, we're in the middle of a similar digital gold rush driven by technology but, rather than the settling of physical landscape, we're building, settling, growing infrastructure and commerce in digital worlds - some of which mimic/enhance the real world. In this talk, we explore the development of virtual worlds, the technology driving their growth and the future of that tech, what the metaverse will look like in the future and the real-world utility of metaverses and their underlying tech, focusing on the first metaverse built to be a 1:1 copy of the real world.

10:15

The digital Metaverse is booming, but how will you get there? In this session Martin Taylor shares his long obsession with perception transport, and Prox & Reverie's 'Interchange' project - a multi-reality portal system designed to connect physical and digital realities, characters and Worlds. Fusing physical architecture with the digital Metaverse could signal a Global constellation of doorways and gateways where a single step can take you to everywhere, anywhere and beyond. 

10:30
Fire chat
10:45

The technology that brought us Deepfakes is permanently reshaping the way we create content - from movies and music to apps and websites, and especially the emerging Metaverse. The idea of applying algorithms to manipulate or generate media isn't new, but several advances in computer science have made these tools accessible to anyone and everyone. In this session, we'll explore how machine-assisted creativity is changing the way we create, and in the near future, the way we experience the world around us.

COFFEE BREAK
11:45

In this talk, the world-renowned AI expert Dr. Kai-Fu Lee will provide us with his analysis to answer the question: is healthcare ready for artificial intelligence?  While modern healthcare areas are more and more digitized and data ready for AI, there are still visible bottlenecks for sufficient and well-labeled data as well as long-cycle industry value chain.  In coming years, we may expect visible breakthroughs in AI drug discovery, medical robots, AI pathology, multiomics and diagnostic AI, personalized treatment, and even AI in longevity research.

12:15
Fire discussion: Applied emerging technologies/Exponential technologies
LUNCH BREAK
15:00
Keynote speech
COFFEE BREAK
16:30
Keynote speech
17:45
CLOSING
09.00
Official Opening
09.30

The pace of genetic engineering has been rapidly accelerated by technologies like CRISPR, that make changing the genome of organisms fast and inexpensive. It has led to the rapid adoption of genetic engineering by Biohackers, who are editing DNA in their kitchens. This is the first time in the history of the Earth that anyone can edit the DNA of any organism for whatever reason they see fit. In a decade humanity will never be the same again. The epoch of genetic engineering has begun and there is no stopping it. 

10:00

Imagine a world where we've decided to rely on energy from heaven instead of hell - using the sun in place of coal mines. That dematerialized, spread-out planet looks very different from the one we inhabit today, and provides a template for thinking through the rest of our broken economics and politics. New technology can actually change the shape and feel of our world - and that's even truer for energy than for information.

10:30
Keynote speech
COFFEE BREAK
11:30

We will explore the innovation taking place in today’s best-in-class supply chains.  These innovations entail the use of advanced technology to provide near end-to-end supply chain visibility, the adoption of sophisticated decision support tools to better anticipate (and respond to) disruptions, and the incorporation of analytics to link supply chain requirements to customer behavior.  Come learn how industry leaders are able to navigate supply chain challenges through smart investments that build resilience without excessive costs.  By enhancing the strategic capabilities of their supply chains in this way, these firms are achieving true competitive advantage.

12:30
Fire discussion: The Future of Work
LUNCH BREAK
14:00

Nowadays the concept of leadership is more important than ever, due to the fact that businesses have to face continual disruption. As the circumstances we are in change, so must our leadership. You need to disrupt your leadership to be able to use shifting times as opportunities to make a good change around us and do work that matters. 

Get the inspiration from the legendary Seth Godin – the founder of one of the first internet companies, author of the most popular marketing blog and teacher for more than a hundred thousand marketers in 100 countries around the world. Listen to the speech and become the leader that can deal with challenges of tomorrow.

14:30
Keynote speech
14:50
Fire chat
COFFEE BREAK
17:00
CLOSING AND M&R AWARDS
18:00
M&R AFTER PARTY
Who are the speakers?
We are inviting the world leading experts, educators, futurologist, and business pragmatics/practitioners to share their inspiring knowledge gained by the international exposure and experience in various fields. Our speakers are the top brains of tomorrow who, by driving the change within the most successful companies in the market became recognizable and admired globally. Their work and approach is often a game changer and has influenced the work of many other businesses.

Prepare to uplift your mindset, get the essential tools to accelerate the digital growth and foresee the future!

Speakers

Full list to be announced soon

Speakers of past editions

Andra Keay
Managing Director, Silicon Valley Robotics
Andrew McAfee
Global Expert on Digital Economy, MIT Scientist, New York Times Bestselling Author
Anindya Ghose
Mobile Economy Expert, Director of the Center for Business Analytics at NYU Stern
Chip Espinoza
Global Expert in Millennials at Work, Dean of Strategy & Innovation at Vanguard University of Southern California
Cristina Dolan
MIT Alum, Internet Pioneer, Cybersecurity and Blockchain Expert
Bhargava Rohit
Non-Obvious Trend Curator, SXSW Speaker, Storyteller, Author, Publisher
Daniel Hulme
Expert in AI, SingularityU Faculty, CEO at SATALIA
David Hanson
Chief Creative Officer at Hanson Robotics
Eric Bina
Co-creator of Mosaic and the co-founder of Netscape
Esra'a Al Shafei
Human Rights Activist, Founder & Director Majal.org
Eugene Shteyn
Lecturer at Stanford University, Vice Chairman at MedAItech
Gyorgy Levay
Biomedical Engineer, Research Manager at Infinite Biomedical Technologies
Jacob D. Biamonte
Global Quantum Physic Expert, Lead of Deep Quantum Labs, Skolkovo Institute of Science and Technology
Justin Hendrix
Executive Director of NYC Media Lab and the founder of RLab
Leesa Soulodre
Deep Tech Pioneer, VC, Adjunct at Singapore Management University
Marianne Winslett
Professor at University of Illinois at Urbana-Champaign
Mark Post
First in-vitro Hamburger Creator, CSO Mosa Meat and Qorium, Professor at Maastricht University
Maye Musk
World-Renowned Dietitian, Model, Entrepreneur & Bestselling Author
Michael Ventura
CEO & Founder of Sub Rosa, Book Author “Applied Empathy”, SXSW Speaker
Mikołaj Piskorski
Dean of IMD South East Asia and Oceania at IMD Business School
Mo Gawdat
Former CBO for Google[X], Author of “Solve for Happy”, Founder at #Onebillionhappy
Natasha Vita-More
Executive Director of Humanity+, Longevity Expert, Professor at University of Advancing Technology
Oleg Brodt
Chief Innovation Officer @ Cyber@BGU, Ben Gurion University, Israel
Peter Diamandis
Founder of Singularity University and XPRIZE, one of “The World’s 50 Greatest Leaders” – by Fortune Magazine
Peter Gloor
AI Professor, Research Scientist, MIT Center for Collective Intelligence
Poppy Crum
Neuroscientist and Technologist, Stanford University Adjunct Professor
Ramez Naam
Co-Chair for Energy and Environment at Singularity University at NASA Ames
Refik Anadol
Media Artist in Data Sculpture & AI, Visiting Lecturer at UCLA's Design Media Arts
Scilla Elworthy
Three times Nobel Peace Prize nominee, Founder at Business Plan for Peace
Sergey Young
Longevity Investor & Visionary on a Mission to Extend Healthy Lifespans of 1 Billion People
Supreet Singh Manchanda
Technologist, Silicon Valley Investor, Managing Director of Raiven Capital
Susan McPherson
Corporate Responsibility Expert, CEO of McPherson Strategies, Angel Investor
Yuval Noah Harari
Historian, Philosopher and the Bestselling Author of Sapiens and Homo Deus
Zenia Tata
Chief Impact Officer at XPRIZE Foundation
Join us at 6th EDITION OF MASTERS&ROBOTS 2022
Buy a ticket

Masters&Robots previous editions

Masters&Robots Ticket

Learn from +20 World Famous Experts
Online access to 2 days of Masters&Robots
Session recordings after the conference – valid for 30 days
Access to content corner
Chat option
Option to schedule 1to1 meetings
Online tickets
Offline tickets
Learn from +20 World Famous Experts
Online access to 2 days of Masters&Robots
Access to conference online platform
Access to content corner and online swag bag
Polish translation
Access to recorded speeches for 30 days after the conference
Live experience an networking
Lunch, coffee breaks, snacks and drinks
Access to interactive Expo Zone
Invitation for Masters&Robots After Party 22.09
Early birds Ticket
1046 PLN
sold out
Spring Promo Online
(1-15.05.2022)
1200 PLN
sold out
Spring Promo Offline
(1-15.05.2022)
2400 PLN
sold out
Regular Online
1500 PLN
Buy a ticket
Regular Offline
2800 PLN
Buy a ticket
 
Regulations

Let's meet on 21-22 of September!

Join us virtual or in Warsaw
Join us virtual or in Warsaw - Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr, Madalińskiego 10/16
Please fill in the contact form if you want to book your ticket
Tickets
1
Zero Travel Expenses
2
Zero Travel Expenses
3
Zero Travel Expenses
4
Zero Travel Expenses
5
Zero Travel Expenses
Strategic Partner
Main Partner
Partners
Media Partners
Contact
Masters&Robots
is powered by
Digital University

Digital University Sp. z o.o.
WeWork Hotel Europejski
ul. Krakowskie Przedmieście 13 Street
00-071 Warsaw
Don’t hesitate to contact us at
kontakt@mastersandrobots.tech