Leaving so soon?
Buy your ticket now and get access to session recordings after the conference – valid for 30 days!
Did you know? Our conference will be simultaneously translated into Polish. Recordings will be available in 2 language versions (Polish and English).
Polityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie działalnością Digital University. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.  

Postanowienia Ogólne
Administratorem Państwa danych jest: Digital University Sp. z o.o. ul. Chmielna 26/9
00-020 Warszawa tel. 22-828 02 25 adres e-mail: kontakt@digitaluniversity.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej, jako „RODO”).

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony Państwa praw, a w szczególności zapewnia, aby Państwa dane były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);  
- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmowane są wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.
Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię; nazwisko; adres; numer telefonu; adres e-mail; nazwa firmy; numery: NIP, REGON,KRS IP urządzenia; Informacje zbierane przez cookies: język, region, preferencje produktowe w celu prezentacji treści reklamowych stanowisko data urodzenia

Podstawa przetwarzania danych
Każdorazowo cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa w serwisie internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawach wskazanych poniżej:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – celem przetwarzania cookies, które zawierają dane osobowe, na podstawie zgody udzielonej przez podmiot danych, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1954, ze zm.);  

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną(newsletter, organizacja konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych a także w ramach projektu edukacyjnego DigiKids dla dzieci i młodzieży);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług; a także dochodzenia i obrony roszczeń i ulepszanie prezentacji produktów, usług oraz sprawności strony internetowej.

Źródła danych
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies (zasady korzystania z plików cookies opisane są poniżej).

Okres przechowywania danych
Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu: w przypadku korzystania z naszych usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);  w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Przekazywanie danych
Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, wysyłki newslettera, utrzymywania oraz zarządzania stronami www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na wydarzenia, organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych,.a także Fundacji Digital University W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych, zapisów na organizowane wydarzenia. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej czy płatniczej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy:  podmiotowi odpowiadającemu za obsługę księgową Digital University. Podmiot ten działa na podstawie umowy powierzenia i na równi z nami jest zobowiązany do ochrony danych osobowych.  pośrednikom pocztowym w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.  firmie FreshMail Sp. z o.o. świadczącej usługi wysyłki newslettera na podstawie umowy podpisanej z Digital University (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter ) w niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Newsletter
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera (tj. wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego) utrwalimy tę zgodę oraz poprosimy Państwa o jej potwierdzenie. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno, w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną.  Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest oparte na podstawie prawnej, jaką jest uzasadniony interes administratora – marketing własnych produktów i usług. Zgoda, którą zaznaczacie Państwo zapisując się na newsletter wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego i dotyczy chęci otrzymywania materiałów handlowych oraz zgody na wykorzystanie urządzeń końcowych takich jak telefon czy e-mail. Ta zgoda jest konieczna, aby otrzymywać nasz newsletter, jednak można ją zawsze wycofać.

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu
Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie naszych produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących naszych usług. Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych. Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy: kontakt@digitaluniversity.pl

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych. Posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadają Państwo uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych.
Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego jeśli są Państwo zdania, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Cookies i narzędzia internetowe.
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:  utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/Cookies.html W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików Cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez Cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować Cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania Cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona. Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link by wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. AdRoll Retargeting Z pomocą naszego partnera reklamowego AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irlandia promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu w urządzeniu odwiedzającego przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest plik cookie takich usługodawców lub ich partnerów, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do retargetingu poprzez kliknięcie w jeden z poniższych linków: https://app.adroll.com/optout/safari Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez dostawców trzecich, odwiedzając witrynę do dokonania stosownej dezaktywacji (Network Advertising Initiative).

Wtyczki portali społecznościowych
Wykorzystanie wtyczek społecznościowych Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. http://www.facebook.com/policy.php https://help.instagram.com/155833707900388 https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).” Wtyczki video dla YouTube Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). W przypadku materiałów video z YouTube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.  

Niniejsza treść Polityki prywatności Digital University obowiązuje od 22 marca 2019 r.
social media
21-22 September 2021, Online

The new world disorder

Join us for Masters & Robots
2022 <
Edition
Online& Offline
Super Early Bird Tickets are available NOW!
Learn more
Who are the attendees?
1
Founders and CEOs
Business Executives, Managers, Experts
Government Officials
Decision Makers and creative Thinkers
2
Innovators
Scientists
3
Investors
Start-up founders
NGO’s representatives
1500
attendees
20+
speakers
2
days

What is Masters & Robots?

Masters and Robots is the most impactful tech conference and the boldest business festival in the CEE region. Held annually since 2017, is focused on how the business world must adapt in the face of accelerating transformation. The aim is to educate on what does the future hold and empower the visionaries to build the solutions for a social impact and the better tomorrow.
Masters&Robots is a unique blend of innovation, digital disruption, creativity, leadership, technology and entrepreneurship

Get ready to:
▸ Experience 2 days of unparalleled discovery, learning, and networking
▸ Meet the world’s brightest creators
▸ Develop an exponential mindset

Learn how to:
▸ Apply new ideas to the company’s strategy
▸ Rapidly grow your business
▸ Disrupt your mindset to accelerate
▸ Shortcut to what is the most important in the future
00
days
00
hours
00
mins
00
sec
09.15
Official Opening - Jowita Michalska & Richard Stephens
Human & Tech Interactions
09.30
SPEECH

The era of digital augmentation is not in front of us, but rather surrounding us. The enhancement of presence and perception through the use of code-driven content has pushed our communication skills and language to new heights while exposing us to new levels of awareness and potentials. 

Augmentation of empathy, freedom, wellbeing, intelligence, education, governance, creativity, economics, politics, and more, gives us the ability to observe ourselves from parallel vantage points, understand our genetic heritage and structure, design our cognitive processes and social identities. Through this, we can isolate our internal mechanisms and create interactions that are customized by our intention and personalized for our own needs and wishes. And, for the first time, we are not simply interacting with data but rather becoming part of the data that sets our potential trajectories into the future. 

Areas such as artificial intelligence, robotics, genomics, biotechnology, neuro-technology, automation and fast-tracking, behavioral science will drive the creation of new economic models and social interaction that will require less and less of the “traditional human” interfaces and will, in a sense, leave us facing the emptiness of meaning. 

In a world where screens are more comfortable than reality, and digital egos control the narratives of existence, where a colony on Mars is closer than ever before, and dopamine addiction is worse than another drug, the one question we need to ask “is what does it mean to be human?” 

10.05
FIRE CHAT

The Internet is a medium where finally all are equal, and democracy wins... Or does it? We know that the threat from totalitarian regimes swaying people's opinions in vital political decisions through online propaganda is higher than ever. We know that the digital divide and exclusion are advancing. We also know that the surveillance state is being normalized, and the right to privacy is shrinking, while phenomena such as free/open source or creative commons are being taken over by large corporations. In this Fire Chat, we would like to discuss the future of technology and the internet in the context of knowledge equity, empowerment, and information access, and strike a balance between technoutopism and the Black Mirror scenarios. 

10.40
SPEECH

In this talk, Poppy will discuss the transformative role consumer technology paired with AI can play in supporting our health diagnostics, well-being, and remote medicine. How the ubiquity of sensors in our environments, in our consumer devices, and on our bodies as wearable technologies, all paired with AI, is becoming one of the most powerful indicators of our health – gathering and learning the signatures of the biological digital footprints we share from our breath, heart rate, vocal patterns, and more. 

Even the earbuds we wear to listen to music can provide health insights to indicate if we should contact a doctor. This presents an unprecedented opportunity to gather rich personal data to empower health professionals to provide truly personalized medical assessment and treatment plans through remote diagnostics. All from our own living rooms. By using the same devices we use to listen to music or watch a movie, Poppy will share what is the future of mental health treatment and how we can be part of improving our own safety, the safety of the frontline healthcare workers, and increase our own quality of care 

 

COFFEE BREAK
The Ripple Effect - co-created with Russel Reynolds Associates
11.40
ROUNDTABLE DISCUSSION

"A ripple effect occurs when an initial disturbance to a system propagates outward to disturb an increasingly larger portion of the system, like ripples expanding across the water when an object is dropped into it.”
 
With this series of talks, we will explore the idea of the positive impact that spreads as one builds a business with a complete, committed environment around it.
 
We want to invite leaders to debate the concept that everything that we do has an impact not only on our immediate surroundings but far beyond. Having access to people, time, talent and capacity to innovate, business leaders are the ones capable of creating the Ripple Effect.
 
Considering the disruptive events of 2020 & 2021 – the COVID-19 pandemic, the movement for racial justice, the intensification of geo-political conflicts - we want to inspire everyone to transform their frustration into a new energy, allowing them to create trust-based environments committed to sustainability, and to foster the opportunity for everyone to develop their potential, whether they are a customer, an employee or an investor.
 
Stephen Langton will open the session with our observations about clear themes and patterns that are emerging and will shape the happiness and impact of leaders. Stephen will share our firm view about the fundamental importance of vulnerability.
 

12.30
FIRE CHAT

Jeri Doris, Chief People Officer at one of the fastest scaling European tech companies, shares her lived experience of scaling from 5,000 to 30,000 while at the same time creating an engaged and impact-driven employee population where everyone can thrive and belong. Throughout the last years, Heros were able to connect even deeper with their purpose and to drive diversity initiatives, Tech Academy, partnership with the World Food Programme, and their ambition of becoming Carbon Neutral. While being fully global they connected deeply with both local societal needs and their competitors to search for a platform vision that reconciles their business model with the European values that underpin our societies.

13.00
SPEECH

Humanity possesses great gifts of collaboration and creativity. And yet, too long modern society's efforts have been in opposition to the biosphere. With over 15+ years at the edge of emergent culture, from Burning Man to Occupy Wall St, Ian MacKenzie will weave a potent portrait of how to reorient ourselves, and toward a new lovership with an environment. 

LUNCH BREAK
Exponential Change
14.40
SPEECH

Companies cannot remain stagnant. They must evolve or they will die. 

Thus are you interested how a range of powerful technologies are transforming the world and drive a period of significant disruption and/or opportunity depending on the company’s as well as our mindset? 

At Masters&Robots Peter Diamandis, recently named by Fortune Magazine one of the World’s 50 Greatest Leaders, will explains the rapid growth of key exponential technologies, including Spatial Web and Web 3.0, and how it will transform every aspect of our lives, from retail and advertising, to work and education, to entertainment and social interaction.  

Peter will also discuss the ‘Space Race’ that is currently happening: individuals concentrating massive wealth, the explosion of material sciences, and how the field of artificial intelligence has taken simulation to the next level.  

Have you ever thought how would Longevity and age reversal change your life? Your plans? How much impact you could create in the world? At his keynote, Diamandis will elaborate on the fact that we are edging closer toward a dramatically extended health span where 100 years-old can become the new 60.  

Diamandis will also do a deep dive into Quantum computing - imagine a computer that could crack the most sophisticated network in a mere few seconds. Perfectly model complex weather and biological systems. What could you do with such computational power? Invent new drugs? Create simulations of multiple universes? What about optimizing your investment portfolio? 

15.25
FIRE CHAT

The use of data to measure ESG outcomes is a young science that is increasingly critical for reliable ESG practices, where adequate governance will result in sustainable environmental and social outcomes.  Ultimately, the goal is to uphold organizations’ long-term sustainability, and thus our very lifestyle in our hyperconnected world where individuals, companies, and organizations rely on each other at numerous levels. We will define ESG and its importance, as a crucial factor to integrate into organizations’ core business operations.  We will also discuss the material financial risks that disregarding ESG implies, as companies are increasingly facing pressure from several fronts to incorporate sustainable practices, particularly in the realm of cybersecurity in today’s digital world.  In this context, we will present the role of data to bring transparency and accountability across ESG practices through emerging innovations.

16:00
SPEECH

In the last 40 years, the cost of solar panels has dropped by an astounding factor of 500. In the last decade alone, solar and batteries have dropped in price by a factor of 10, offshore wind has become suddenly cost-competitive with coal, and electric vehicles have gone from obscurity to accounting for all of the growth of the automotive industry. These trends will not stop. As the cost of clean energy and electric mobility continues to drop, the $6 Trillion a year energy industry faces its largest ever disruption. And numerous other industries – from transportation to shipping to railways to real estate – will be disrupted along the way. Ramez Naam illustrates the pace of this disruption, and provides 4 pieces of concrete advice on how to thrive in the face of it.

16.45
CLOSING
09.15
Official Opening - Jowita Michalska & Richard Stephens
Beyond Digital
09.30
INTERVIEW

How to recognize the need for change and embrace it during difficult times? How to build a sense of self-worth and empower our ability to determine own choices? How to be steadfast in influencing on social change for themselves and others? And finally how to raise children to be geniuses and live a happier, healthier, and fun-filled life?  There is only one person who can answer these questions. For the very first time in Poland, we will talk with Maye Musk – the world's most famous innovator’s mother and woman with an extraordinary personal and professional history, who continues to be an inspiration to many generations. In an exclusive interview, Olga Kozierowska will ask her about throwing herself into the deep end, moments of uncertainty and overcoming them. This is the only such conversation about empowerment in daily life, business and society.

10.20
SPEECH

In the world of hacking, disrupting and upgrading, purpose is one of the few life activities we can’t outsource to anybody else other than us. Purpose is a deeply psychological and personal journey one embarks on more than once throughout a lifetime. If done right, the journey becomes just as important as the destination.  

Purpose is the talk of the town, notably in business circles, and is particularly relevant as we try to make sense of the pandemic “new normal”. However, there is a lot of confusion when it comes to what it actually means to pursue one’s purpose. Is there one big purpose we should search for? Is our purpose discovered or developed, or both? Does persistence and profits ever trump passion and purpose? To answer these and many other questions please come join eminent psychologist and mindhacker Patrycja Slawuta as she breaks down the newest research around the psychology of purpose. 

10:50
SPEECH

During this session, we want to show how Marketing with Purpose can drive through trusted brand experiences. Microsoft has conducted several consumer research studies to understand the drivers of a trusted relationship and what actions brands can take to grow trust, brand value and increase purchase intent.

What we learned is brands have an amazing opportunity to create relationships with people that lead to incredible loyalty. We’ve poured these results into an actionable playbook outlining how to plan and execute in three important areas in marketing to build trust: responsibility, values, and inclusion.

COFFEE BREAK
Digital Disruption
11.40
ROUNDTABLE DISCUSSION

Abstract

What disrupt organizations in 2021? Where the disruption might come from in near future? How to quickly adapt to disruption and leverage digital opportunities to not only restore business operations but also take advantage of changed conditions and successfully execute a digital transformation to empower employees and create a new hybrid work culture. Today’s leaders understand that they need to fundamentally rethink and change how they operate. Organizations that successfully manage digital transformation are efficiently empowering employees and creating a new hybrid work culture. During this Roundtable Discussion, four distinguished experts will discuss how to capitalize on the changed conditions for building digital capability and optimize operations to keep employees safe and secure as well as engage customers in new ways.

12.15
SPEECH

Data is a vital resource. But ultimately the real value of data lies in the insights that flow from it. Bottom line? If you’re over-focused on the data, you’re missing the point. From the outset of their data-driven transformation journeys, organizations must also focus on how they’ll unlock value from their overarching enterprise data platform through “systems of insight”. This is where Insights Integration is so critical – a strategy that can ensure the organization maximizes value from its digital investments by resolving complexity across internal functions, public cloud platforms, and ecosystems of partners and providers. 

12.50
SPEECH

Related Events Perception of space – whether it is physical, digital, topological, quantum, or hyper – requires particular kinds of interactive and cognitive processes through which we become aware of the relative positions of objects around us. Our techno-aesthetic inquiries into how we make sense of spaces focus on revealing numerous meanings of this awareness from the intersection of post-digital architecture, neuroscience, technology, and machine learning. In this lecture, I will discuss how audio-visual, immersive, and interactive media arts help us overcome the limitations of perspectival representation and play a crucial role in the symbiotic relationship between perception and imagination. 

Istanbul native Refik Anadol is a media artist, director and pioneer in the aesthetics of machine intelligence. His body of work puts creativity at the intersection of humans and machines. Using data as his primary material, he creates site-specific sculptures, live audio/visual performances and immersive installations that encourage us to rethink our engagement with the physical world, its temporal and spatial dimensions and the creative potential of machines. 

13.05
ROUNDTABLE DISCUSSION

How can we make technologies that surround us to become emotion-aware and our interactions with them more personalized, relevant and authentic? To develop systems based on AI, which will have a profound understanding of human needs and behaviour, we need to equip them with empathy, as they must generate real-time insights that arise from emotional intelligence, voice and text communication. During this edition of Masters & Robots five global experts will discuss  what empathetic assistants are capable of today and what will they be able to do tomorrow. They will also tell us what should we do to avoid building bias into those systems and prevent them to  crossing previously identified moral, privacy and ethics lines.

LUNCH BREAK
The World Of New Rules
15.05
SPEECH

Do people still have important roles to play in our technology-driven future? What separates companies that can put cutting-edge technologies to use from those that fail or stagnate? In this informative, inspirational, wide-ranging and practical talk Dr. McAfee will address these questions. He'll show how minds and machines can best come together, how companies are using artificial intelligence to improve innovation, execution, and customer service, and why in the future we'll need people more than ever before. Drawing on cutting-edge science and real world examples, he'll show the great promise of technological progress, and how we've hardly yet begun to realize its benefits. 

15.40
ROUNDTABLE DISCUSSION

The interests of global big tech companies and national governments seem to be on a collision trajectory. Social media platforms and the ICT conglomerates rule the world with billions of users and yearly income higher than budgets of most of independent states. From a global business perspective, politics is far from being innovative and it looks outdated. The politicians focus much more on national political battles and international organizations weaken. Is this true?

The scandal around foreign interference in social media which had an impact on American presidential elections and on Brexit referendum in 2016 opened a new chapter in the relations between big tech and public sector. The western institutions pushed back looking for ways to control and regulate the internet and social media companies as well as digital markets.

In February 2021, Facebook entered into a huge clash with the government of Australia around the copy rights for its content. The PM said the global ICT companies may change the world but should not rule it. The country's parliament amended a law requiring tech platforms to negotiate with publishers over payment for news stories, followed by deals between Facebook and Google with media corporations.

In this Fire Chat we would like to discuss the increasing tension between big tech companies and democratic governments in the context of balance of power, future of internet and citizens freedoms. We will try to design possible solutions and shape of the “new world order” in the era of technological revolution.

16.25
INTERVIEW

We need not let the future happen to us, we can create it." With the digital acceleration of the pandemic, the pioneering concept of the metaverse is emerging as a very real albeit digital reality. More than a trend, the metaverse is creating a global economy on track to exceed the current one. The business world must adapt in the face of such accelerating transformation. Entering the metaverse will soon become a necessity for brands. Carl Hayden Smith, a context engineer and cognitive scientist sits at the forefront of digital technology and disruption, in this closing session, in conversation with the futurist Katherine Templar Lewis they discuss the realities emerging in the metaverse, what the future holds and how can businesses enter this world with the right intentions, to build a better tomorrow. 

17.00
CLOSING

Speakers

Masters & Robots 2020

Join us at 5th EDITION OF MASTERS & ROBOTS 2021
Buy a ticket

Masters&Robots Ticket

Learn from +20 World Famous Experts
Online access to 2 days of Masters&Robots
Session recordings after the conference – valid for 30 days
Access to content corner
Chat option
Option to schedule 1to1 meetings
Simultaneous interpreting [PL<->ENG]
Early bird tickets
sold out
699 PLN / 155 EUR
Spring offer
sold out
799 PLN / 177 EUR
Regular price
996 PLN / 215 EUR
Regulations

Let's meet online on 21-22 of September!

Please fill in the contact form if you want to book your ticket
Tickets
1
Zero Travel Expenses
2
Zero Travel Expenses
3
Zero Travel Expenses
4
Zero Travel Expenses
5
Zero Travel Expenses

Partners

Strategic partner
Partners
Content Partners
Media Partners
Contact
Masters&Robots
is powered by
Digital University

Digital University Sp. z o.o.
WeWork Hotel Europejski
ul. Krakowskie Przedmieście 13 Street
00-071 Warsaw
Don’t hesitate to contact us at
kontakt@mastersandrobots.tech